Privacy policy Vestal Communicatie  

Vestal Communicatie, met maatschappelijke zetel te Linkestraat 9 , 3582, Beringen en ondernemingsnummer 0508.441.633 verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op . 

Verwerkingsdoeleinden 

Vestal Communicatie, met maatschappelijke zetel te Linkestraat 9 , 3582, Beringen en ondernemingsnummer 0508.441.633 verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van leveringen, facturatie en opvolgen van de solvabiliteit).  

Rechtsgrond(en) van de verwerking 

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.b(noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Overmaken aan derden 

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de Vestal Communicatie groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Vestal Communicatie verbonden zijn of met enige andere partner van Vestal Communicatie;  

Vestal Communicatie garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.  

Bewaarperiode 

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).  

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens  

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. 

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.  

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: 

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of  
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres:  

Direct marketing 

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.  

Klacht 

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel ). 

 laatst aangepast op 14 september 2020

Verified by MonsterInsights